{

Polityka Prywatności

}

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Przez określenie Kancelaria w rozumieniu niniejszego regulaminu należy rozumieć: radcę prawnego Pawła Szkila ( nr wpisu na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku BŁ/BŁ/729 ) prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Szkil, ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95, 15-092 Białystok, NIP 542-241-86-35.
  2. Klientem w rozumieniu niniejszego oświadczenia jest: osoba fizyczna, osoba prawna, lub każda inna jednostka organizacyjna, która zgodnie z przepisami prawa może być podmiotem praw i obowiązków,  zwracająca się do Kancelarii o jakąkolwiek pomoc prawną, bez względu na swój status organizacyjny.
  3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest radca prawny Paweł Szkil prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Szkil, ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95, 15-092 Białystok, NIP 542-241-86-35.
  4. Kancelaria będzie przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zlecenia lub wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), ), a także w celu ewentualnej ochrony swoich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy lub zlecenia, w tym może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, jak sądy powszechne i komornicy oraz organy ścigania, bądź organy podatkowe, jako organy właściwe do egzekwowania i ochrony lub kontroli praw i obowiązków Kancelarii, bądź skarbu państwa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zlecenia lub umowy i udzielonych zgód oraz cesji, nie krócej niż przez okres prawem dozwolony.
  6. Przekazane dane osobowe przez Klienta nie będą przetwarzane w innym celu, niż realizacja zlecenia i tylko w tym zakresie, z zastrzeżeniem pkt. 4.
  7. Przekazane dane osobowe nie będą katalogowane, ani przekazywane podmiotom zewnętrznym z zastrzeżeniem pkt. 4.
  8. Klient ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, zmiany, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  9. Klientowi przysługuje skarga w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i jej wykonania, a także dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, zlecenia. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy, zlecenia i ich realizację.