Specjalizacje

Specjalizacje

Obsługa firm i klientów indywidualnych

Kancelaria Radcy Prawnego, Paweł Szkil świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Wykonywanie usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych, takich, jak spółki prawa handlowego, czy przedsiębiorcy indywidualni opiera się na stałej lub doraźnej pomocy prawnej. Pomoc prawna dostosowana jest zawsze do specyfiki działalności danej firmy oraz związanych z tym problemów oraz ich rozwiązywaniu i zapobieganiu.

Odnośnie pomocy prawnej na rzecz osób fizycznych – klientów indywidualnych, nasze usługi oparte są na indywidualnym podejściu do każdego klienta i zapoznaniu z danym problem oraz znalezieniu, jak najkorzystniejszego rozwiązania dla klienta.
W ramach świadczonej pomocy prawnej dla klientów indywidualnych Kancelaria specjalizuję się w prawie rodzinnym, prawie spadkowym, w sprawach z zakresu prawa pracy oraz odszkodowaniach w tym komunikacyjnych, czy z tytułu utraty zdrowia (uszczerbek na zdrowiu).

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię:

 • udzielanie porad prawnych;
 • wydawaniu opinii prawnych;
 • sporządzanie pism procesowych m.in. pisma wszczynające postępowanie sądowe (pozwy, wnioski), pisma w toku postępowania sądowego (odpowiedzi na pozew, pisma procesowe), apelacje i odpowiedzi na apelację, zażalenia, zarzuty i sprzeciwy oraz pisma wszczynające postępowanie administracyjne oraz pisma w toku tego postępowania, skargi,
 • sporządzaniu umów i ugód;
 • sporządzanie pism pozasądowych;
 • sporządzaniu umów spółek oraz dokonywanie zmian umów spółek;
 • zakładanie spółek, rejestracja spółek oraz ich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja przed organami egzekucyjnymi – komornikami;
 • windykacja;
 • uczestnictwie w negocjacjach.

Zakres świadczonych usług prawnych obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

 1. Prawo cywilne w tym m.in.:
  • tworzenie umów,
  • pozwy o zapłatę,
  • egzekucja roszczeń pieniężnych – windykacja,
  • roszczenia odszkodowawcze w tym komunikacyjne,
  • sprawy dotyczące nieruchomości,
  • ochrona własności,
  • zniesienie współwłasności,
  • roszczenia gwarancyjne oraz z tytułu rękojmi,
  • roszczenia za transport,
  • roszczenia za roboty budowlane,
  • inne sprawy cywilne.
 2. Prawo gospodarcze w tym m.in.:
  • sporządzanie umów spółek,
  • rejestracja spółek w KRS oraz zmiany,
  • przekształcanie i podział spółek,
  • inne sprawy z zakresu działalności gospodarczej.
 3. Prawo upadłościowe i naprawcze m.in.:
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • zgłoszenie wierzytelności,
  • zaskarżanie listy wierzycieli (wierzytelności),
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym,
  • uczestnictwo na radzie wierzycieli.
 4. Prawo spadkowe:
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • podważenie testamentu,
  • dział spadku,
  • roszczenia o zachowek i inne,
 5. Prawo rodzinne i opiekuńcze:
  • Sprawy o alimenty,
  • sprawy rozwodowe,
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
  • sprawy o przysposobienie,
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o ustanowienie opiekuna prawnego,
  • sprawy majątkowe małżeńskie,
  • podział majątku po orzeczeniu rozwodu,
 6. Prawo pracy w tym m.in.:
  • reprezentacja w sprawie roszczeń pracownika o zapłatę wynagrodzenia w tym za godziny nadliczbowe,
  • reprezentacja w sprawie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy,
  • sprawy o mobbing,
  • dochodzenie roszczeń pieniężnych p-ko pracownikom za powierzone mienie,
  • tworzenie regulaminu wynagrodzenia i pracy,
  • sporządzanie umów o pracę i o zakazie konkurencji,
  • sporządzanie umów o odpowiedzialności materialnej pracownika,
  • inne sprawy z zakresu prawa pracy.
 7. Prawo autorskie w tym m.in.:
  • sporządzanie umów dotyczących praw autorskich w tym umów licencyjnych,
  • sporządzanie umów wykorzystania wizerunku,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich,
  • dochodzenie roszczeń o naruszenie wizerunku.

Wszelkie dodatkowe informację uzyskają Państwo kontaktując się z Kancelarią.

radca prawny Paweł Szkil

Prawo cywilne

Prawo cywilne jest to zbiór przepisów regulujących stosunki cywilno-prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Czytaj więcej

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne jest dziedziną prawa określającą przede wszystkim sposób zawarcia małżeństwa oraz możliwości jego rozwiązania,

Czytaj więcej

Prawo spadkowe

W obecnym ustroju społecznym i gospodarczym, dziedziczenie odgrywa co raz większe znaczenie ze względu na

Czytaj więcej

Prawo gospodarcze

Kancelaria od 2006 roku zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego. Pod pojęciem

Czytaj więcej

Odszkodowania

W polskim systemie prawnym nie występuje definicja "szkody". Pojęcie szkody należy definiowac zgodnie z językiem

Czytaj więcej

Prawo autorskie

W obecnym ułatwionym dostępie do różnego rodzaju przejawów działalności twórczej, co raz większe znaczenie przybiera

Czytaj więcej