{

Alimenty Białystok - Radca prawny Paweł Szkil

Alimenty Białystok

Alimenty zajmują istotne miejsce w sprawach z zakresu prawa rodzinnego. Doświadczenie w sprawach o alimenty pozwala przyjąć, iż wsparcie radcy prawnego nie może ograniczać się wyłącznie do przygotowania pozwu o podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów. Wszczęcie sprawy dotyczącej alimentów przez radce prawnego musi zawsze poprzedzać wnikliwa analiza sytuacji życiowej obowiązanego do płacenia alimentów oraz uprawnionego do świadczeń alimentacyjnych.

judge-gavel-with-scale-of-justice-2022-11-15-15-30-49-utc (1)

Pozew o alimenty Białystok

Pierwszym pismem inicjującym postępowanie o alimenty jest pozew o alimenty. Pismo to musi spełniać wszystkie wymogi przepisów prawa przewidziane dla pisma procesowego.
W szczególności w pozwie należy dokładnie wskazać strony postępowania, określić wysokość alimentów, oraz przytoczyć dowody i twierdzenia na żądaną wysokość alimentów. Prawidłowe sformułowanie pozwu o alimenty, zapewni szybsze i sprawne przeprowadzenie postępowania w sprawie o alimenty. Pozwoli uniknąć wezwań sądu do usunięcia braków formalnych pozwu, co ma wpływ na skrócenie czasu rozpoznania sprawy. Należy zaznaczyć, że najczęściej kierowane są do sądu roszczenia o alimenty na rzecz małoletnich dzieci. Nie oznacza to, że nie można wystąpić z alimentami na rzecz osoby dorosłej, choć taki pozew o alimenty będzie się różnił od pozwu na rzecz małoletnich dzieci. 

Sprawy o alimenty Białystok

Sprawy o alimenty najczęściej są konsekwencją zmiany sytuacji życiowej i majątkowej stron stosunku alimentacyjnego. W takich przypadkach nasz radca prawny analizuje podstawy zainicjowania sprawy, ocenia realne szanse na osiągniecie zamierzonego przez klienta kancelarii celu odnośnie alimentów. Mając na uwadze sprawy o alimenty Białystok jest miastem, gdzie linia orzecznicza Sądów Rejonowych i Okręgowych wymaga wiedzy specjalistycznej oraz doświadczenia w sprawach o alimenty. Wszystko w głównej mierze zależy od etapu, na którym strony z pomocą radcy prawnego chcą uregulować alimenty. W sytuacji, gdy alimenty są ustalane w związku z rozwodem, czy separacją, bądź zmianą ich wysokości ustalonych wcześniej w odrębnym postępowaniu, istnieje możliwość określenia w przybliżeniu przez radcę prawnego przyjmującego sprawę o alimenty, wysokości realnej do uzyskania kwoty świadczeń pieniężnych na rzecz uprawnionego, bądź ich zmiany, a nawet uchylenia.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w sprawach o alimenty

Wysokość alimentów przede wszystkim uzależniona jest od dwóch przesłanek. Pierwsza to uzasadnione potrzeby uprawnionego do alimentów, zaś druga to możliwości zarobkowe zobowiązanego. Im większe potrzeby uprawnionego do alimentów i wyższe możliwości zarobkowe zobowiązanego, tym zostaną zasądzone wyższe alimenty. Sąd w sprawach o alimenty, zwłaszcza w sprawach małoletnich bierze również pod uwagę warunki mieszkaniowe jakimi dysponuje dziecko, a jakimi zobowiązany do alimentów.

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów, nie mają obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Osoba żądająca podwyższenia alimentów nie ma obowiązku wnoszenia opłat sądowych. Jest ustawowo zwoniona od uiszczania kosztów sądowych.

Sprawa o uchylenie alimentów jest sprawą majątkową. Jest rozpoznawana w trybie procesowym. Składający pozew o uchylenie alimentów zobowiązany jest do wniesienia opłaty sądowej. Opłata jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu. Czyli opłata liczona jest od wartości alimentów za cały rok.
W sprawach o alimenty pobiera się opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Przy wartości alimentów za cały rok wynoszących ponad 20 000 złotych, pobiera się od pozwu opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń pod numer 502 593 872 lub 85 744 60 17

Możesz również wysłać wiadomość email poprzez formularz kontaktowy lub zgłosić się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95 15-092 Białystok