{

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe Białystok

W obecnym ustroju społecznym i gospodarczym, prawo spadkowe odgrywa co raz większe znaczenie ze względu na wzrost własności prywatnej, stanowiący majątek spadkowy. Definicja spadku została uregulowana w art. 922 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Tymi osobami będą spadkobiercy, którzy dziedziczą na podstawie przepisów ogólnych (dziedziczenie ustawowe) lub, którzy zostali powołani do spadku na mocy testamentu. Instytucja dziedziczenia to prawo, które objęte jest ochroną Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 21 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska chroni prawo dziedziczenia. Jednocześnie w art. 64 Konstytucja wskazuje, że każdy ma prawo do dziedziczenia na równej dla wszystkich ochronie prawnej.

prawo spadkowe bialystok

Podział spadku Białystok

Dziedziczenie ściśle jest związane ze spadkiem. W obecnym stanie prawnym spadkodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna. Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli w momencie śmierci spadkodawcy. Spadek po zmarłej osobie ma charakter cywilnoprawny i majątkowy. Pod względem cywilnym spadek będą stanowić prawa i obowiązki zmarłego istniejące w chwili jego śmierci, których źródłem jest prawo cywilne. Odnośnie charakteru majątkowego, są to prawa i obowiązki, które mają wymiar ekonomiczny. Będą to przede wszystkim nieruchomości, rzeczy ruchome, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, przedmioty wartościowe np. dzieła sztuki, biżuteria. Wskazać należy, że nie wszystkie prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców. Do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego, które są ściśle związane z jego osobą. Będą to np. prawa zmarłego o charakterze osobistym wywodzący się np. z więzi rodzinnych lub małżeńskich. Takim prawem lub obowiązkiem nie podlegającym dziedziczeniu będą alimenty lub dobra osobiste zmarłego jak np. wolność, zdrowie, swoboda sumienia.

Spadki Białystok

Prawo spadkowe określa również, podmioty, które mogą nabyć spadek. Spadkobiercą może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, a także Skarb Państwa. Warunkiem nabycia spadku jest, aby osoba fizyczna dożyła otwarcia spadku, czyli żyła w chwili, gdy spadkodawca zmarł. W przypadku nabycia spadku w drodze ustawy przez osobę fizyczną, podstawą jest stopień pokrewieństwa lub małżeństwo.

Odnośnie osób prawnych warunkiem nabycia przez nich spadku jest istnienie w obrocie prawnym w chwili śmierci spadkodawcy. Podmioty te mogą nabyć spadek, co do zasady wyłącznie na podstawie testamentu. Wyjątkiem będzie Skarb Państwa, który dziedziczy na podstawie ustawy, gdy nie ma innych spadkobierców. Prawo spadkowe to również ochrona spadkodawców, w przypadku pozbawienia ich majątku spadkowego przez spadkodawcę. Zarówno w drodze dokonanych darowizn, jak i rozporządzeń testamentowych.

Ochronę spadkobiercom zapewniają przepisy regulujące prawo do zachowku. Wskazują na krąg osób uprawnionych do zachowku, jak i wielkość przysługującego roszczenia pieniężnego. Przy czym krąg osób uprawnionych do zachowku jest znacząco ograniczony w stosunku do osób uprawnionych do dziedziczenia na podstawie ustawy. Zatem do zachowku zgodnie z art. 991 § 1 kodeksu cywilnego, będą uprawnieni: zstępni (dzieci), małżonek, rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy. Przy czym wyżej wymienione osoby, będą uprawnione do zachowku wyłącznie, gdy byłyby powołane do spadku z ustawy.  

Zachowek Białystok

Zachowek to roszczenie pieniężne kierowane zazwyczaj wobec spadkodawcy testamentowego. Istotą roszczenia o zachowek jest ustalenie wartości majątku spadkowego i następnie określenie wartości roszczenia o zachowek w oparciu o ewentualny udział spadkowy. Dopiero wówczas można występować z roszczeniem o zapłatę zachowku.
Przepisy dotyczące spadku i dziedziczenia umożliwiają również podjęcie innej ochrony spadkodawcy, niż roszczenie o zachowek. Taką ochroną będzie podważenie ważności testamentu. Zarzut nieważności testamentu może być podniesiony wyłącznie przed sądem. Jest to realizowane zazwyczaj w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
Powyższe wyjaśnienia nie wyczerpują pełnej problematyki prawa spadkowego. Jedynie wskazują na szerokie spektrum przepisów związanych z dziedziczeniem oraz prawami spadkobierców.

W celu uzyskania dokładnej informacji o zakresie i sposobie świadczonej pomocy prawnej zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Uzyskają Państwo pełną i wyczerpującą informację o sposobie świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego.

Dział spadku Białystok

Dział spadku Białystok to kompleksowe usługi prawne z zakresu podziału majątku uzyskane w drodze dziedziczenia. Kancelaria oferuje doradztwo oraz obsługę prawno-spadkową w Białymstoku. Nasz doświadczony zespół prawników zapewnia wsparcie w sprawach związanych z podziałem i z rozliczeniem spadku oraz dziedziczeniem w Białymstoku. Oferujemy pomoc obejmującą procedury dziedziczenia i  rozwiązywanie sporów spadkowych. Dział spadku Białystok to nasza specjalność, dlatego możesz mieć pewność, że otrzymasz rzetelną i skuteczną pomoc. Skorzystaj z naszych usług, aby zagwarantować prawidłowe rozliczenie spadku i ochronę swoich praw.

Projekt bez nazwy (6)

Spadek Białystok

Kancelaria oferuje szeroki zakres usług z zakresu spadku w Białymstoku. Jeśli potrzebujesz wsparcia i porady prawnej dotyczącej dziedziczenia, nasz doświadczony zespół prawników z przyjemnością Ci pomoże. Zapewniamy kompleksową obsługę w sprawach związanych ze spadkiem w Białymstoku. Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu postępowań spadkowych oraz udzielaniu profesjonalnych porad prawnych w kwestiach dziedziczenia. Pomagamy przy sporządzaniu testamentów. Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, dbając o Twoje interesy i bezpieczeństwo prawne. Skorzystaj z naszych usług i zyskaj pewność, że sprawa spadku w Białymstoku zostanie załatwiona profesjonalnie i skutecznie.

Sprawy o podział spadku Białystok

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw o podział spadku Białystok. Świadczymy profesjonalne usługi związane z rozwiązywaniem sporów dotyczących dziedziczenia. Prowadzimy sprawy dotyczące podziału i odzyskiwania majątku wchodzącego w skład spadku. Nasz zespół doświadczonych prawników doskonale zna procedury prawne i regulacje dotyczące dziedziczenia w Białymstoku, co umożliwia nam skuteczną reprezentację naszych klientów. W ramach naszych usług świadczymy wsparcie prawników przy negocjacjach, mediacjach i procesach sądowych, dążąc do osiągnięcia sprawiedliwego i satysfakcjonującego podziału spadku. W ramach świadczonych usług prawnych kancelaria zapewnia profesjonalne doradztwo i skrupulatne opracowanie strategii, aby zagwarantować naszym klientom jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie spraw o podział spadku Białystok.

Projekt bez nazwy (8)

Sprawy spadkowe Białystok

Kancelaria radcy prawnego świadczy kompleksowe usługi z zakresu spraw spadkowych w Białymstoku. Specjalizujemy się w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z dziedziczeniem, zapewniając naszym klientom wsparcie na każdym etapie procesu. Posiadamy dogłębną wiedzę o polskim prawie spadkowym oraz mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych w Białymstoku. Dzięki temu jesteśmy w stanie skutecznie doradzić naszym klientom i reprezentować ich interesy przed sądem. Zapewniamy kompleksową obsługę, obejmującą problematykę dziedziczenia, testamentów, zachowku, działu spadku i reprezentację w sporach spadkowych. Działamy z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, dbając o satysfakcję i interes naszych klientów w zakresie spraw spadkowych w Białymstoku.

Pytania i odpowiedzi

Nabycie spadku może się odbyć na dwa sposoby. Przed notariuszem lub przed sądem. W przypadku, gdy nie wszyscy spadkobiercy mogą się stawić w jednym terminie u notariusza, niezbędne będzie wniesienie sprawy do sądu o stwierdzenie nabycia spadku. Wpis sądowy wynosi 100 zł. W przypadku, gdy wniosek obejmuje nabycie spadku po kilku spadkodawcach, wówczas wpis sądowy należy uiścić w kwocie odpowiadającej ilości spadkodawców. Czyli wpis sądowy będzie równy iloczynowi 100 zł i ilości spadkodawców. Dodatkowym kosztem jest opłata za rejestr spadku, która wynosi 5 zł.

Żaden przepis nie wskazuje w jakim terminie należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Prawo do spadku nie przedawnia się. Jedynym ograniczeniem jest okres 6 miesięcy od daty powzięcia informacji o powołaniu do spadku. W tym terminie można złożyć wniosek o przyjęcie lub odrzucenie spadku. Złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przed upływem okresu 6 miesięcy może skutkować zawieszeniem postępowania przez sąd do czasu upływu wskazanego okresu. Chyba, że przed upływem terminu 6 miesięcy wszyscy spadkobiercy złożą oświadczenie o przyjęciu spadku. Zatem wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może zostać złożony w każdym momencie, nawet wiele lat po śmierci spadkodawcy.

Kolejnym krokiem po stwierdzeniu nabycia spadku jest dział spadku. Zwłaszcza, gdy jest znany cały majątek spadkowy. W przypadku, gdy nie znamy wszystkich składników majątku spadkowego należy najpierw złożyć wniosek o spis inwentarza. Zalecam taki wniosek w szczególności, gdy podejrzewamy, że spadkodawca pozostawił długi. Wniosek o spis inwentarza może zostać skierowany do sądu lub bezpośrednio do komornika.

Wniosek o dział spadku podlega opłacie sadowej w wysokości 500 zł. W przypadku, gdy wniosek zawiera zgodny podział majątku spadkowego wówczas opłata sądowa wynosi 300 zł. W sytuacji, gdy wniosek o dział spadku zawiera również żądanie o zniesienie współwłasności wówczas opłata sądowa wynosi 1000 zł. Dodatkowym kosztem w sprawie może być konieczność powołania biegłego sądowego celem wyceny majątku, gdy pomiędzy stronami jest spór, co do jego wartości
i wielkości spłat. Wówczas należy się liczyć, że koszt wydania opinii biegłego sądowego wyniesie ok 2000 zł, a nawet dużo więcej. Zależy to rodzaju i wielkości wycenianego majątku spadkowego.

Dział spadku jest postępowaniem sądowym, który ma na celu ustalenie wartości udziału w spadku i dokonanie podziału majątku spadkowego. W tym postępowaniu ustala się również, któremu ze spadkobierców należy dokonać spłaty równowartości jego udziału przy przejęciu majątku spadkowego. Rozstrzyga się nakłady i ich wielkość na majątek spadkowy, oraz koszty poniesionego pochówku. Uwzględnia się także zapłacone przez spadkobierców długi spadkowe pozostawione przez spadkodawcę.

Zachowek przysługuje dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy.

Dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawnione dziecko jest małoletnie – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

Po rodzicach przysługuje zachowek, jeżeli spadkodawca nie uwzględnił w testamencie swego dziecka lub pozbawił go majątku spadkowego wskutek dokonanych darowizn za życia. W takim przypadku należy się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawnione dziecko jest małoletnie – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń pod numer 502 593 872 lub 85 744 60 17

Możesz również wysłać wiadomość email poprzez formularz kontaktowy lub zgłosić się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95 15-092 Białystok