{

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe Białystok

W obecnym ustroju społecznym i gospodarczym, prawo spadkowe odgrywa co raz większe znaczenie ze względu na wzrost własności prywatnej, stanowiący majątek spadkowy. Definicja spadku została uregulowana w art. 922 § 1 kodeksu cywilnego, który stanowi, że prawa i obowiązki zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Tymi osobami będą spadkobiercy, którzy dziedziczą na podstawie przepisów ogólnych (dziedziczenie ustawowe) lub, którzy zostali powołani do spadku na mocy testamentu. Instytucja dziedziczenia to prawo, które objęte jest ochroną Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 21 Konstytucji, Rzeczpospolita Polska chroni prawo dziedziczenia. Jednocześnie w art. 64 Konstytucja wskazuje, że każdy ma prawo do dziedziczenia na równej dla wszystkich ochronie prawnej.

prawo spadkowe bialystok

Podział spadku Białystok

Dziedziczenie ściśle jest związane ze spadkiem. W obecnym stanie prawnym spadkodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna. Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli w momencie śmierci spadkodawcy. Spadek po zmarłej osobie ma charakter cywilnoprawny i majątkowy. Pod względem cywilnym spadek będą stanowić prawa i obowiązki zmarłego istniejące w chwili jego śmierci, których źródłem jest prawo cywilne. Odnośnie charakteru majątkowego, są to prawa i obowiązki, które mają wymiar ekonomiczny. Będą to przede wszystkim nieruchomości, rzeczy ruchome, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, przedmioty wartościowe np. dzieła sztuki, biżuteria. Wskazać należy, że nie wszystkie prawa i obowiązki zmarłego przechodzą na spadkobierców. Do spadku nie należą prawa i obowiązki zmarłego, które są ściśle związane z jego osobą. Będą to np. prawa zmarłego o charakterze osobistym wywodzący się np. z więzi rodzinnych lub małżeńskich. Takim prawem lub obowiązkiem nie podlegającym dziedziczeniu będą alimenty lub dobra osobiste zmarłego jak np. wolność, zdrowie, swoboda sumienia.

Spadki Białystok

Prawo spadkowe określa również, podmioty, które mogą nabyć spadek. Spadkobiercą może zostać osoba fizyczna, osoba prawna, a także Skarb Państwa. Warunkiem nabycia spadku jest, aby osoba fizyczna dożyła otwarcia spadku, czyli żyła w chwili, gdy spadkodawca zmarł. W przypadku nabycia spadku w drodze ustawy przez osobę fizyczną, podstawą jest stopień pokrewieństwa lub małżeństwo.

Odnośnie osób prawnych warunkiem nabycia przez nich spadku jest istnienie w obrocie prawnym w chwili śmierci spadkodawcy. Podmioty te mogą nabyć spadek, co do zasady wyłącznie na podstawie testamentu. Wyjątkiem będzie Skarb Państwa, który dziedziczy na podstawie ustawy, gdy nie ma innych spadkobierców. Prawo spadkowe to również ochrona spadkodawców, w przypadku pozbawienia ich majątku spadkowego przez spadkodawcę. Zarówno w drodze dokonanych darowizn, jak i rozporządzeń testamentowych.

Ochronę spadkobiercom zapewniają przepisy regulujące prawo do zachowku. Wskazują na krąg osób uprawnionych do zachowku, jak i wielkość przysługującego roszczenia pieniężnego. Przy czym krąg osób uprawnionych do zachowku jest znacząco ograniczony w stosunku do osób uprawnionych do dziedziczenia na podstawie ustawy. Zatem do zachowku zgodnie z art. 991 § 1 kodeksu cywilnego, będą uprawnieni: zstępni (dzieci), małżonek, rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z mocy ustawy. Przy czym wyżej wymienione osoby, będą uprawnione do zachowku wyłącznie, gdy byłyby powołane do spadku z ustawy.  

Zachowek Białystok

Zachowek to roszczenie pieniężne kierowane zazwyczaj wobec spadkodawcy testamentowego. Istotą roszczenia o zachowek jest ustalenie wartości majątku spadkowego i następnie określenie wartości roszczenia o zachowek w oparciu o ewentualny udział spadkowy. Dopiero wówczas można występować z roszczeniem o zapłatę zachowku.
Przepisy dotyczące spadku i dziedziczenia umożliwiają również podjęcie innej ochrony spadkodawcy, niż roszczenie o zachowek. Taką ochroną będzie podważenie ważności testamentu. Zarzut nieważności testamentu może być podniesiony wyłącznie przed sądem. Jest to realizowane zazwyczaj w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
Powyższe wyjaśnienia nie wyczerpują pełnej problematyki prawa spadkowego. Jedynie wskazują na szerokie spektrum przepisów związanych z dziedziczeniem oraz prawami spadkobierców.

W celu uzyskania dokładnej informacji o zakresie i sposobie świadczonej pomocy prawnej zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Uzyskają Państwo pełną i wyczerpującą informację o sposobie świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego.

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń pod numer 502 593 872 lub 85 744 60 17

Możesz również wysłać wiadomość email poprzez formularz kontaktowy lub zgłosić się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95 15-092 Białystok