{

Prawo autorskie

Ochrona praw autora do danego dzieła

W obecnym ułatwionym dostępie do różnego rodzaju przejawów działalności twórczej, co raz większe znaczenie przybiera ochrona praw autora do danego dzieła (utworu).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 r. zawiera zbiór przepisów chroniących twórców działa. Bez względu na to, czy przejawem ich twórczości będzie utwór: muzyczny, słowny, graficzny, plastyczny, fotograficzny czy przybierze inną postać. Przepisy prawa autorskiego chronią twórców zarówno w zakresie przysługujących im praw osobistych, jak i autorskich praw majątkowych do dzieła (utworu).

Przepisy prawa autorskiego stosuje się do utworów:

Zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu

Prawo autorskie przede wszystkim określa zasady przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu oraz w jakim zakresie dany podmiot może korzystać z dzieła (utworu) autora. Rozstrzyga o wynagrodzeniu autora i co jest utworem pracowniczym lub naukowym, oraz w jakim zakresie utwór może zostać wykorzystany.

Użytkowanie utworu w określonym zakresie określane jest mianem pól eksploatacji. Korzystanie z dzieła na oznaczonych polach eksploatacji może odbywać się w oparciu o umowę o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do utworu lub w oparciu o licencję. Licencja udzielna jest jedynie do korzystania z utworu. Przykładem jest np. program komputerowy.

Pełna i wyczerpująca informacja o sposobie świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego

Przepisy prawa autorskiego zapewniają również prawną ochronę autorom za wykorzystanie ich utworu bez ich zgody na każdym odrębnym polu eksploatacji. Rozstrzygają o przysługującym im odszkodowaniu za wykorzystanie utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. Uprawniają również do żądania usunięcia skutków dokonanych naruszeń. Jednocześnie wskazują na czasowy zakres ochrony praw autorskich.

Oprócz ochrony praw autorskich, Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych reguluje również zakres ochronę wizerunku danej osoby uwidocznionej na zdjęciu, grafice, filmie. Jest to o tyle istotne, że w dobie rozwoju wszelkiego rodzaju portali społecznościowych i łatwości dostępu do nich, prawa jednostki do ochrony wizerunku są nagminnie łamane. Zatem ochrona wizerunku nie dotyczy wyłącznie osób zawodowo zajmujących się udostępnianiem swego wizerunku (modeling), lecz dotyczy ochrony każdego obywatela.
Ochroną objęte są również osoby, których wizerunek jest powszechnie znany.

Pomimo zapisów wskazanej ustawy dotyczących roszczeń odszkodowawczych, prawo autorskie zawiera również katalog przepisów karnych za plagiat, bezprawne rozpowszechnianie utworu, utrwalanie lub zwielokrotnianie, czy nielegalny obrót kopiami.

W celu uzyskania dokładnej informacji o zakresie i sposobie świadczonej pomocy prawnej zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Uzyskają Państwo pełną i wyczerpującą informację o sposobie świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa autorskiego.

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń pod numer 502 593 872 lub 85 744 60 17

Możesz również wysłać wiadomość email poprzez formularz kontaktowy lub zgłosić się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95 15-092 Białystok