{

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze​

Kancelaria od 2006 roku zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego. Pod pojęciem prawa gospodarczego należy rozumieć zbiór przepisów zawartych w różnych ustawach regulujących możliwości podjęcia, zakończenia i określających sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Prowadzenie działalności wiąże się z określonymi obowiązkami i zobowiązaniami

Głównym źródłem określającym podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Polski jest Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców. Według definicji wskazanej ustawy za przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną, osoba prawna lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółek cywilnych. To na mocy tej ustawy przedsiębiorcy indywidualni, w tym prowadzący działalność w formie spółek cywilnych lub spółki prawa handlowego mogą podejmować i prowadzić działalność gospodarczą. Przy czym sposób prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do spółek cywilnych określa kodeks spółek cywilnych. W stosunku, zaś do spółek osobowych i kapitałowych, czyli spółek prawa handlowego zastosowanie ma kodeks spółek handlowych. Określa on między innymi sposób powstania i prowadzenia oraz likwidację spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialności, czy spółki akcyjnej .

Z prowadzeniem działalności wiąże się szereg obowiązków, które są uzależnione od formy jej prowadzenia. W przypadku spółek kapitałowych jaką jest spółka z o.o., będzie to np. obowiązek podejmowania uchwał zgromadzenia wspólników w sprawach, które przekraczają możliwości decyzyjne zarządu. Również obowiązek zgłaszania wszelkich zmian umów spółek do KRS, czy raportowanie do KRS o sytuacji finansowej spółki – sprawozdawczość finansowa. Prowadzenie działalności w formie spółki to również prawa i obowiązki wspólników. Ustalenie w umowie spółki zakresu praw i obowiązków wspólników, będzie miało wpływ nie tylko na ich wzajemne relacje, ale również może wpływać na uprawnienia, co do podjęcia decyzji o kierunku działalności spółki. Spółka to również prawa i zobowiązania, jakie powstają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wspólnicy jak w przypadku spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki łącznie ze spółką.
W przypadku np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarząd będzie, co do zasady ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Zatem wybór formy prowadzenia działalności wiąże się zawsze w określonymi obowiązkami i zobowiązaniami, które w dłuższej perspektywie czasu mogą okazać się uciążliwe lub zbędne z punktu prowadzenia danego biznesu. Dlatego nie tylko w trakcie prowadzenia działalności, ale również już na etapie podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej warto skonsultować się z prawnikiem o formie jej prowadzenia i jakie z tym wiążą się obowiązki i konsekwencje.

Oferta Kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców zarówno rozpoczynających działalność gospodarczą, jak i już funkcjonujących na rynku.

Pomoc prawna świadczona na rzecz przedsiębiorców obejmuje:

W celu uzyskania dokładnej informacji o zakresie i sposobie świadczonej pomocy prawnej zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Uzyskają Państwo pełną i wyczerpującą informację o sposobie świadczonej pomocy prawnej z zakresu prawa gospodarczego. 

Zapraszam do kontaktu

Zadzwoń pod numer 502 593 872 lub 85 744 60 17

Możesz również wysłać wiadomość email poprzez formularz kontaktowy lub zgłosić się pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 7 lok. 95 15-092 Białystok